Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

cha Giuse Trần Văn Toản

làm Tân Giám mục phụ tá

cho giáo phận Long Xuyên

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản làm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên.

Roma (WHÐ 05-04-2014) - Hôm ngày 05 tháng 04 năm 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên như sau:


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên, làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiệu toà Acalisso.


"Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên, làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiệu toà Acalisso".

Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Giuse Trần Văn Toản:

07-04-1955: Sinh tại Quảng Nam

1966 - 1970: Học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Ðốc

1970 - 1974: Học tại Tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên

1974 - 1975: Học triết học tại Ðại chủng viện Tôma Long Xuyên

1975 - 1976: Học triết học tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên

1976 - 1977: Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên

1977 - 1979: Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1979 - 1980: Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên

1980 - 1988: Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

28/11/1988: Chịu chức Phó tế do Ðức cha Gioan B. Bùi Tuần

1988 - 1992: Thi hành tác vụ Phó tế tại giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

16/1/1992: Chịu chức Linh mục do Ðức cha Gioan B. Bùi Tuần

1992 - 1999: Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1999 - 2000: Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila, Philippines

2000 - 2005: Học tại Ðại học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ về Giáo dục

2006 - 2014:

- Phục vụ tại Toà Giám mục Long Xuyên

- Phụ trách dự tu giáo phận

- Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên

- Ðiều phối sinh hoạt của các Uỷ ban và các Ban trong giáo phận

- Ðiều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận

- Giáo sư môn Truyền giáo học tại Ðại chủng viện Thánh Quý.

(Nguồn: http://press.vatican.va và Giáo phận Long Xuyên)

 

WHÐ

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page