Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

làm Tổng Giám Mục Phó Sàigòn

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc làm Tổng Giám Mục Phó Sàigòn.


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, cho đến nay là Giám Mục giáo phận Mỹ Tho, làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Sàigòn.


Vatican (SD 28-9-2013) - Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, cho đến nay là Giám Mục giáo phận Mỹ Tho, làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Sàigòn.

Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc năm nay 69 tuổi, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Ðà Lạt, thụ phong linh mục ngày 17 tháng 12 năm 1970, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Mỹ Tho ngày 26 tháng 3 năm 1999, kế nhiệm Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Cùng với bổ nhiệm trên đây, Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa giáo phận Mỹ Tho theo công thức "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" (trống tòa và tùy ý Tòa Thánh).

Trong nhiệm vụ mới, Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc sẽ phụ giúp Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, 79 tuổi, và sẽ đương nhiên kế nhiệm Ðức Hồng Y khi Tổng giáo phận trống tòa. (SD 28-9-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page