Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình

của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ

canh tân nhân sự và thiết kế trang web mới

để phục vụ hữu hiệu hơn những anh chị em

bị thiệt thòi trong xã hội

 

Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ canh tân nhân sự và thiết kế trang web mới để phục vụ hữu hiệu hơn những anh chị em bị thiệt thòi trong xã hội.

Thụy Sĩ (Apic 16/01/2012) - Hôm 16 tháng Giêng năm 2012, Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, đã đưa vào hoạt động trang web mới, chuyển tải rõ ràng hơn các thông tin và giúp cho việc truy tìm các tài liệu được dễ dàng hơn. Trang Ðiện Tử mới này (www.juspax.ch) cung cấp những nhận định, những tài liệu suy tư về những vấn đề có tính cách chính trị, xã hội và kinh tế, vừa chu toàn vai trò gợi ý cố vấn cho các giám mục Thụy Sĩ trong những lãnh vực vừa kể.

Phần nhân sự của Ủy Ban, do Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ bổ nhiệm, cũng được củng cố với những chuyên gia đang hoạt động trong nhiều lãnh vực của xã hội dân sự. Các vị được khuyến khích hoạt động trong sự cộng tác với những tổ chức khác trong giáo hội cũng như với các thành phần giáo dân, để cổ võ công bằng và hoà bình trong xã hội Thụy Sĩ và trên thế giới.

Nhờ có những thành viên với khả năng chuyên môn cao, Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, trong năm 2012, muốn thực hiện hữu hiệu hơn mục tiêu phục vụ những anh chị em bị thiệt thòi trong xã hội.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page