Ủy Ban Liên Quốc Gia

Dùng Tiếng Anh trong Phụng Vụ

giải thích những giai đoạn

chuyển dịch Sách Lễ mới theo Anh Ngữ

 

Ủy Ban Liên Quốc Gia Dùng Tiếng Anh trong Phụng Vụ giải thích những giai đoạn chuyển dịch Sách Lễ mới theo Anh Ngữ.

Hoa Kỳ (Zenith 26-09-2011) - Trong tuần vừa qua, Ðức Ông Andrew Wadsworth, linh mục triều thuộc Tổng Giáo Phận Westminter, Anh quốc, hiện là Giám đốc điều hành Ủy Ban Liên Quốc Gia Dùng Tiếng Anh trong Phụng Vụ, đã đi thăm Học Viện Christendom, bên Hoa Kỳ, và xác định rằng bản văn Anh ngữ mới của Sách Lễ Roma, sắp được chính thức sử dụng bên Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 11 năm 2011, là bản văn diễn tả sát phẩm tính và những đặc điểm của nguyên bản tiếng latinh.

Ðức Ông đã giải trình về những giai đoạn Ủy Ban đã theo khi dịch lại Sách Lễ ấn bản Anh ngữ. Trước hết, bước khởi đầu là dịch bản văn theo chuyên môn về thần học và ngôn ngữ học. Bước thứ hai là một tiểu ban gồm có bốn vị giám mục kiểm lại bản dịch đầu tiên. Tiểu ban này trình bản dịch đã được duyệt lại này, lên một tiểu ban cao hơn gồm có 11 giám mục thuộc Ủy Ban Liên Quốc Gia sử dụng tiếng Anh trong Phụng Vụ. Sau đó, bản văn được chuyển đến 11 Hội Ðồng Giám Mục của 11 vị giám mục trong tiểu ban vừa nói. Những nhận xét và đề nghị của 11 Hội Ðồng Giám Mục này được gởi về cho Ủy Ban Liên Quốc Gia để sửa lại bản dịch. Sau khi đã được thay đổi hoặc sửa lại, bản dịch mới lại được chuyển một lần nữa cho 11 Hội Ðồng Giám Mục, để duyệt và biểu quyết cuối cùng. Khi được chấp thuận với đa số 2 phần 3 tổng số phiếu, thì bản dịch mới được chuyển lên Toà Thánh quyết định cuối cùng.

Ðức Ông Andrew Wadsworth còn lưu ý thêm là trong ấn bản mới Sách Lễ Tiếng Anh, có phần in thêm nhiều bài hát bằng tiếng latinh theo điệu bình ca Grêgôrian, để các tín hữu có thể sử dụng, cả khi tham dự thánh lễ bằng tiếng Anh. Ðức Ông khuyến khích các sinh viên chọn học tiếng latinh, để không bỏ mất gốc rễ của nền văn minh Tây phương nói chung, và của sinh hoạt phụng vụ trong Giáo hội nói riêng.

Sách Lễ Mới ấn bản tiếng Anh sẽ được chính thức sử dụng bên Hoa Kỳ, vào chúa nhật I Mùa Vọng của Năm Phụng vụ mới, tức ngày 27 tháng 11 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page