Ðức hồng y chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh

đặc trách giáo dân

mong muốn càng ngày càng có

nhiều anh chị em giáo dân ý thức

trách nhiệm của họ

trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách giáo dân, mong muốn càng ngày càng có nhiều anh chị em giáo dân ý thức trách nhiệm của họ trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

Roma (Apic 20-09-2011) - Trong một bài viết đăng trên báo "Quan Sát Viên Roma", số ra hành ngày 20 tháng 09 năm 2011, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách giáo dân, đã than phiền về tâm thức duy tương đối, đã ăn rễ và khá phổ biến nơi những người kitô, đang tạo ra sự lẫn lộn rất lớn về sứ mạng. Ngài nhắc đến khuynh hướng đang muốn thay thế sứ mạng bằng việc đối thoại mà trong đó mọi lập trường đều có giá trị như nhau. Ngài cũng nhắc đến khuynh hướng rút gọn việc rao giảng Phúc Âm thành như công việc thuần tuý cổ võ phát triển con người mà thôi. Ðức hồng y nhắc nhở rằng: người biết Chúa Kitô thì có bổn phận loan báo Chúa Kitô cho anh chị em; và ai không biết Chúa Kitô, thì có quyền được nghe lời rao giảng này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page