Chính thức mở án phong chân phước

cho Ðức Hồng Y

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

 

Chính thức mở án phong chân phước cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Vatican (Vat. 1/10/2010) - Hôm 1 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình thông báo: án phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận sẽ được chính thức khởi sự vào ngày 22 tháng 10 năm 2010.

Thông cáo viết: "Ngày 22 tháng 10 năm 2010, 3 năm sau khi loan báo việc mở án phong Chân phước, sẽ có Phiên Họp Trọng Thể mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và tiếng tăm thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa Ðức Hồng Y Việt Nam Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người đã là Phó Chủ Tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994 rồi làm Chủ tịch từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 đến 16 tháng 9 năm 2002.

Như các qui định của giáo luật dự trù, lễ nghi sẽ diễn ra lúc 12 giờ trưa tại Phòng Hòa Giải trong dinh Latarano ở Roma và khởi sự với một thánh ca mở đầu, tiếp theo đó là việc đọc biên bản. Tiếp đến, vị Chủ Tọa phiên họp là Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, sẽ lên tiếng, rồi đến lượt Ðức Hồng Y Peter K.A. Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.

Sau lễ nghi mở cuộc Ðiều Tra, sẽ có phần giải lao cho các khách mời tại Phòng Rossa trong Dinh Latarano.

Nhân biến cố này, Hội Ðồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, "Quỹ Thánh Mathêu tưởng niệm Ðức Hồng Y Văn Thuận", Ngân Quỹ Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận ở Hoa Kỳ (Cardinal Francois Xavier Nguyên Văn Thuan Foundation), tổ chức một loạt các sinh hoạt nhắm nhắc nhớ Ðức Cố Hồng Y và nhấn mạnh tiếng thăm thánh thiện của Ngài.

Lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Scala ở Roma là nhà thờ hiệu tòa của Ðức Cố Hồng Y (ở Quảng trường Santa Maria della Scala, số 23, ở khu Trastevera), Ðức Hồng Y Turkson sẽ chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Vị Tôi Tớ Chúa. Tham dự thánh lễ này có Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, các Hồng Y, Giám Mục, thân nhân, những người con thiêng liêng, bạn hữu, và những người đã từng quen biết Ðức Cố Hồng Y lúc sinh thời.

Lúc 10 giờ rưỡi, tại Giáo Hoàng Ðại Học Latareno, có lễ nghi trao giải Thưởng Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lần thứ 3. Năm nay pho tượng Thánh Mathêu, biểu tượng giải thưởng Ðức Hồng Y Văn Thuận sẽ được trao cho tiến sĩ Juan Somavia, Tổng Giám Ðốc tổ chức Lao Ðộng của Liên Hợp Quốc. Ngân Qũy cũng tặng "Giải thưởng Văn Thuận - Liên Ðới và Phát Triển", bằng ngân khoản, cho các tổ chức, cơ quan, Hiệp Hội thi hành các dự án nhân đạo tại các nước đang trên đường phát triển vì các hoạt động bệnh vực các quyền con người, qua việc cổ võ và phổ biến các nguyên tắc Tin Mừng, theo những đường hướng của Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo. Năm nay (2010) giải này sẽ được tặng cho Ðức Cha Giuseppe Molinari, Tổng Giám Mục giáo phận L'Aquila, Cha Marcelo Rossi, một linh mục trẻ người Brazil; tổ chức St. Camille hoạt động tại Burundi; các cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô tại Haiti.

Vào cuối ngày 22 tháng 10 năm 2010 sẽ có một buổi hòa nhạc - chứng từ về Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với cuộc trình diễn văn nghệ tựa đề "Chứng nhân hy vọng" (Cha Carlo José Seno trình diễn dương cầm, chứng từ của Cha Natale Monza và giọng ngâm của cha Paolo Zago). Sinh hoạt này sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Antôn ở đường Merulana, Roma, vào lúc 7 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2010.

Việc tham dự các sinh hoạt trên đây dành cho những người đã được giấy mời chính thức. Chỉ những người nào xác nhận sự tham dự Phiên Họp Trọng Thể mới được tham dự. Việc vào cửa sẽ chấm dứt vào lúc 11 giờ 45 ngày 22 tháng 10 năm 2010.

Các ký giả muốn can dự thì phải đăng ký tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh và phải có phép để thu hình các biến cố, lễ nghi và những nơi trực thuộc Tòa Thánh.

Kèm theo thông cáo trên đây, Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa bình cũng cung cấp một bản tiểu sử tóm lược của Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

 

(Trần Ðức Anh OP chuyển ý)

(Radio Vatican)

 

Sau đây là nguyên văn Thiệp Mời và Chương Trình bằng tiếng Ý và tiếng Anh:

 

"La speranza in senso cristiano e sempre

anche speranza per gli altri" (Spe Salvi)

 

Solenne Sessione di Apertura

dell' Inchiesta Diocesana del Servo di Dio

 

Solemn Opetting Session of the

Diocesan Inquiry of Servant of God

 

Francois-Xavier Cardinal

Nguyen Van Thuan

Friday, October 22, 2010

 

Vicariato di Roma

Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/A

Roma

 

Invito

Il Presidente del Pontificio Consiglio

della Giustizia della Pace,

Sua Eminenza il Signor Cardinale

Peter K. A. Turkson

e la Postulazione della Causa di

Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio

Francois-Xavier Cardinale Nguyen Van Thuan

Sono onorati di invitarla atta

Sessione di apertura dell'Inchiesta Diocesana

sulla vita, sulle virtu e sulla fama di santita del Servo di Dio

FRANCOIS-XAVIER CARDINAL NGlJYEN VAN THUAN

Che avra luogo il giorno 21 ottobre 2010,

alle ore 12

presso la Sala della Conciliazone

nel Palazzo Lateranense

La Cerimonia sara presieduta da

Sua Eminenza il Signor Cardinale Agostino Vallini,

Vicario Generale di Sua Santita per la Diocesi di Roma.

La sessione sara presieduta da una

celebrazione eucaristica alle ore 8.30

nella Chiesa Santa Maria della Scala

(Piazza Santa Maria della Scala, 23).

 

Invitation

The President of the Pontifical Council

for Justice and Peace,

His Eminence Cardinal

Peter K. A, Turkson

and the Postulation of the Cause of

Beatification and Canonization of Servant of God

Francois-Xavier Cardinal Nguyen Van Thuan

are honoured to invite you to the

Solemn Opening Session of the Diocesan Inquiry into the life,

the virtues and the reputation of holiness of Servant of God

FRANCOIS-XAVIER CARDINAL NGUYEN VAN THUAN

Friday, 22 October 2010

at the Vicariate Offices in Rome,

Sala della Conciliazione - PaJazzo Lateranense - at 12:00.

The Ceremony will be presided by

His Eminence Cardinal Agostino Vallini,

Vicar General of His Holiness for the Diocese of Rome.

The Opening Session will be preceded by a

Eucharistic Celebration, at 8:30 a.m.,

at St. Maria della Scala

(Piazza Santa Maria della Scala, 23).

 

Sessione di apertura

Solemn Opening Session

 

Canto di apertura

Opening Song

 

Lettura del verbale

Reading of the Rescript

 

Discorso di S. Em. it Cardinale Agostino Vallini

Address by H. Em. Agostino Card. Vallini, Vicar General

of His Holiness Benedict XVI for the Diocese of Rome

 

Saluto di S. Em. il Cardinale Peter Turkson,

Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia

e della Pace

Greetings by H. Em. Peter K. A. Card. Turkson,

President of the Pontifical Council Justice and Peace

 

Canto finale

Final Song

 

08.30 Celebrazione Eucaristica

Eucharistic Celebration

 

10.30 Premio Van Thuan 2010

Van Thuan Award 2010

Universita Lateranense

* Dr Juan Somavia,

Director General ILO

* H. E. Msgr. Giuseppe Molinari.

Archbishop of L 'Aquila

* Fondation St. Camille - Burundi

* Fr. Marcelo Rossi - Brazil

* Daughters of the Charity - Haiti

 

12.00 Sessione di apertura

Solemn Opening Session

 

Entry into the Palazzo Lateranense

Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/A

untill 11:45 a.m.

The invitation is strictly personal and Should be presented

at entrance. Please, confirm your participation by:

Tel. +39.06/698.79901 - fax. +39.06/698.87205 or

E-mail. causa.cardinalvanthuan@justpeace.va,

before 15 September 2010

 

Si ringrazia

Thanks to:

* Fondazione San Matteo,

in memoria del Cardinale Francois-Xavier Nguyen Van Thuan

* Cardinal Francois-Xavier Nguyen

Van Thuan Foundation - U.S.A.

 

L'ingresso at Palazzo Lateranse

Pizza S. Giovanni in Laterano, 6/A

sara consentito entro le 11.45

 

L'invito e strettamente personale e deve essere esibito all'ingresso.

Per confermare la partecipazione, chiamare il numero

tel. +39.06/698.79901 . fax. +39.06/698.872050 o

e-mail. causa.cardinalvanthuan@justpeace.va,

entro il settembre 2010

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page