Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về gia đình

kêu gọi kiến tạo một xã hội

thân thiện với gia đình

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình kêu gọi kiến tạo một xã hội thân thiện với gia đình.

Roma [Zenit 13/7/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình kêu gọi kiến tạo một xã hội thân thiện với gia đình.

Hôm 10 tháng 7 năm 2010 là ngày kính nhờ hai Chân phước Louis và Zelie Martin, thân phụ mẫu của của thánh nữ Tereza Hài đồng Giesu. Ðức hồng y Ennio Antonelli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, đã đến Alencon, Pháp, để thuyết trình và chủ sự thánh lễ kính nhớ hai Chân phước.

Trong bài thuyết trình về gia đình, Ðức hồng y Antonelli đưa ba mục tiêu cho Giáo hội ngày nay: một là làm chứng về vẽ đẹp của gia đình xây dựng trên hôn nhân, hai là xây dựng một xã hội thân thiện với gia đình, ba là xem gia đình như yếu tố không thể thay thế được trong việc nhân bản hóa con người như đức Gioan Phaolo II đã trình bày trong tông huấn "Familiaris Consortio" về gia đình.

Ðể đạt ba mục tiêu trên đây, các hiệp hội gia đình Kito cần phải nỗ lực để gia đình không bị xem như tổng số của các cá nhân và nhu cầu của họ, mà như nền tảng cần thiết và quý giá để xây dựng xã hội.

Một cách cụ thể, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình kêu gọi các hiệp hội gia đình Kito hãy tranh đấu cho một số mục tiêu như: tạo sự hài hòa giữa việc làm và đời sống gia đình, chăm sóc con cái, người già cả và khuyết tật, bảo vệ quyền của con cái được có cha mẹ và lớn lên với cha mẹ, tranh đấu cho quyền của cha mẹ được chọn lựa trường học cho con cái, giúp người di dân đoàn tụ gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page