Sứ điệp Ngày thế giới hòa bình

lần thứ 44

 

Sứ điệp Ngày thế giới hòa bình lần thứ 44.

Roma [Zenit 13/7/2010] - Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình lần thứ 44 được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng "tự do tôn giáo là tự do của mọi tự do".

Trong thông cáo được Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Ba 13 tháng 7 năm 2010, Tòa thánh giải thích những lý do tại sao Ðức thánh cha đã chọn chủ đề "Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình".

Tòa thánh ghi nhận rằng tự do tôn giáo bị giới hạn hay ngay cả chối bỏ tại nhiều nơi trên thế giới; tôn giáo trở thành nguyên nhân của kỳ thị, đẩy ra bên lề, bách hại hay bạo động.

Nhưng theo Phòng báo chí Tòa Thánh, tự do tôn giáo thực sự là tự do của mọi tự do, nếu nó phù hợp với việc tìm kiếm chân lý và với chân lý về con người.

Thông cáo của Tòa thánh giải thích rằng tiêu chuẩn nền tảng để phân biệt tự do đích thực với chủ nghĩa cực đoan hay lèo lái và khai thác chân lý chính là phẩm giá con người. Chính tự do tôn giáo mới cho phép con người thiết lập mối tương quan sâu xa với chính mình, với tha nhân và với vũ trụ. Trong ý nghĩa này, tự do tôn giáo là tự do vì phẩm giá và vì sự sống con người.

Như công đồng Vatican II đã khẳng định trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo, "mọi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi phải tìm kiếm chân lý trong lãnh vực tôn giáo".

Thông cáo của Tòa thánh ghi nhận rằng "ơn gọi" này cần phải được nhìn nhận như một quyền cơ bản của con người. Ðúng hơn phải xem đó như một điều kiện cho sự phát triển toàn diện của con người và cũng như công ích và hòa bình.

Theo phòng báo chí Tòa thánh, chân lý là chủ đề đã được Ðức thánh cha quảng diễn trong các sứ điệp đầu năm kể từ năm 2006.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page