Ðức Thánh Cha chỉ định

Ðức Tổng Giám Mục Celasio De Paolis

làm Ðặc sứ giải quyết vấn đề

dòng Ðạo Binh Chúa Kitô

 

Ðức Thánh Cha chỉ định Ðức Tổng Giám Mục Celasio De Paolis làm Ðặc sứ giải quyết vấn đề dòng Ðạo Binh Chúa Kitô.

Vatican (SD & CNA 9-7-2010) - Ngày mùng 9 tháng 7 năm 2010 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Ðức Tổng Giám Mục Velasio De Paolis, dòng Scalabrini, Chủ tịch sở tài chính Tòa Thánh, làm đặc sứ của ngài để giải quyết các vấn đề của Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô.

Trong một thông cáo công bố cùng ngày Linh Mục Federico Lombardi, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết Ðức Cha De Paolis sẽ gặp các bề trên dòng Ðạo Binh Chúa Kitô sớm chừng nào có thể. Trong cương vị là Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha ngài sẽ thông báo cho dòng biết và thiết định ngày giờ và cách thức liên quan tới các khía cạnh chính nhiệm vụ Ðức Thánh Cha đã giao phó, cũng như việc thành lập Ủy ban nghiên cứu Hiến pháp của Dòng.

Tinh thần của việc chỉ định này, như đã được Ðức Thánh Cha đề cập đến trong thông cáo ngày mùng 1 tháng 5 năm 2010, là để Giáo Hội đồng hành và trợ giúp dòng Ðạo Binh Chúa Kitô trên con đường dấn thân thanh tẩy và canh tân như dòng chờ mong.

Mặt khác dòng Ðạo Binh Chúa Kitô cũng ra thông cáo bầy tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Ðức Thánh Cha về sự lo lắng hiền phụ của ngài, và cho biết hoàn toàn sẵn sàng với việc sắp đặt của Ðức Cha De Paolis, vì Ðức Cha là người có nhiều hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm trong dòng của Ðức Cha cũng như trong việc giảng dậy tại đại học và phục vụ Tòa Thánh.

Ngoài chức Chủ tịch Sở tài chính Tòa Thánh Ðức Cha De Paolis cũng là thành viên Tòa Thượng Thẩm của Tòa Thánh, cố vấn của 3 cơ quan trung ương. Ðức Cha cũng là chuyên viên giáo luật, đặc biệt trong lãnh vực đời tu (SD & CNA 9-7-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page