Mở lại hồ sơ phong chân phước

cho cha Matteo Ricci

 

Mở lại hồ sơ phong chân phước cho cha Matteo Ricci.

Roma [Fides 22/1/2010] - Giáo phận Macerata, Ý, cho mở lại hồ sơ xin phong chân phước cho cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo Dòng Tên tại Trung Quốc cách đây 4 thế kỷ.

Hôm Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, Tòa án giáo phận Macerata, sinh quán của nhà thừa sai này, đã cho mở lại hồ sơ xin phong chân phước cho ngài.

Năm 2010 là năm kỷ niệm 4 trăm năm ngày cha Matteo Ricci qua đời. Hồ sơ phong chân phước cha ngài đã được thiết lập từ năm 1984 và ngài đã được nâng lên bậc "đầy tớ Chúa".

Tòa án giáo phận Macerata muốn lắng nghe các chứng nhân về đời sống thánh thiện của cha Matteo Ricci.

Cùng với việc mở lại hồ sơ phong chân phước cho ngài, một Ủy ban lịch sử cũng đã được thành lập để thu thập các bài viết và tài liệu được gán cho ngài cũng như liên quan đến ngài.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page