Ðơn khiếu nại khẩn cấp

của Dòng nữ Thánh Phaolô Vĩnh Long

 

Ðơn khiếu nại khẩn cấp của Dòng nữ Thánh Phaolô Vĩnh Long:

 

 

Nữ tu Huỳnh Thị Ngọc Bích

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page