Dự Án Thành Lập

Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật

Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

13 g rue de l'ILL - F. 67116 Reichstett, France

 

Dự Án Thành Lập Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại.

 

I. Mục đích

Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại là một hình thức sinh hoạt văn hóa qui mô của người Việt Hải Ngoại nhằm:

- bảo đảm sự phát triển liên tục của truyền thống văn hóa của người Việt Nam,

- tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, phổ biến các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại,

- thực hiện các công trình nghiên cứu, các chương trình giáo dục về các bộ môn nhân văn và nghệ thuật,

- cổ võ và thực hiện các dự án về đối thoại văn hóa.

 

II. Sinh hoạt

Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại có những nội dung sinh hoạt như sau:

- thành lập và điều hành các Ban nghiên cứu chuyên biệt về các bộ môn văn hóa và nghệ thuật,

- xây dựng một Tủ Sách Ðại Học,

- ấn hành và xuất bản các tài liệu nghiên cứu có tầm vóc văn hóa cấp đại học: các sách, tập san, băng, đĩa audio và video,

- vận động thành lập một Ðại Học Nhân văn và Nghệ thuật hàm thụ qua hệ thống Internet,

- tổ chức hội thảo về văn hóa và xã hội, các cuộc trao giải thưởng văn học, triển lãm, trình diễn nghệ thuật.

 

III. Thành lập và điều hành

Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại được thành lập và điều hành theo qui ước của một Hiệp hội văn hóa trong các nước tự do.

 

IV. Tiến trình vận động

Bản dự án tổng quát nầy được phổ biến kể từ ngày 01 tháng giêng năm 2008. Ban tổ chức Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa Xã Hội Việt Nam Hải Ngoại lần đầu tiên tại Bruxelles, tháng 08 năm 2008, sẽ tiếp thu và đức kết các ý kiến gửi về, và trình bày dự án để các tham dự viên thảo luận.

 

TM Ban vận động Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa Xã Hội Việt Nam Hải Ngoại

Nguyễn Ðăng Trúc

28/12/2007

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page