ÐTC triệu tập tất cả các Hồng Y

vào ngày 23 tháng 3 năm 2006

để cùng nhau suy tư và cầu nguyện

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneđitô XVI triệu tập tất cả các Hồng Y vào ngày 23 tháng 3 năm 2006 để cùng nhau suy tư và cầu nguyện.

Tin Vatican (Apic 23/02/2006) - Khi công bố danh sách những vị Tân Hồng Y vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI cũng đã cho biết là ngài triệu tập tất cả quý vị Hồng Y về Roma họp với ngài, trọn một ngày, vào ngày 23 tháng 3 năm 2006, để cùng nhau suy tư và cầu nguyện. Công Nghị Hồng Y sẽ được triệu tập vào ngày 24 tháng 3 năm 2006.

Sáng kiến họp tất cả các vị Hồng Y một ngày trước Công Nghị đã được các quan sát viên chú ý. Họ nhớ lại rằng vào ngày 13 tháng 2 năm 2006, ÐTC đã họp tất cả các Hồng Y và Tổng Giám Mục, đứng đầu các cơ quan của giáo triều Roma. Các quan sát viên sinh họat của Toà Thánh đặt ra câu hỏi như sau: Phải chăng Ðức Bênêđitô XVI đang chuẩn bị cho công cuộc cải tổ giáo triều Roma, và cho một giải pháp thõa đáng về cộng đoàn thủ cựu của Ðức Cha Marcel Lefèvre. Chúng ta hãy chờ xem.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page