Phiên Họp Ðặc biệt để chuẩn bị

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu

lần thứ hai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phiên Họp Ðặc biệt để chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu lần thứ hai.

Tin Roma (Vat 4/07/2005) - Hôm ngày 22 tháng 6 vừa qua, Ðức Giáo Hoàng Bênêditô XVI, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, đã xác nhận việc triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu, lần thứ hai, nhưng chưa quyết định về thời gian lúc nào sẽ mở phiên họp.

Ðược biết trước đây, Ðức Gioan Phaolô II đã triệu tập tại Roma Phiên Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu, lần thứ nhất, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994. Và kết quả của Phiên Họp năm 1994, là Tông Huấn "Giáo Hội tại Phi Châu" được công bố năm 1995.

Rồi ngày 13 tháng 11 năm 2004, Ðức Gioan Phaolô II đã công bố ý định triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu lần thứ hai, mà không quyết định gì về thời gian lúc nào.

Ngày 22 tháng 6 năm 2005, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêditô XVI đã xác nhận ý định nầy của Ðức Gioan Phaolô II, về một Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu lần thứ II, nhưng cũng chưa quyết định gì về thời gian lúc nào.

Ðể chuẩn bị, một Ủy Ban các Giám Mục Phi Châu đã về họp tại Roma, hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2005; và vào năm 2006, Ủy ban nầy cũng sẽ họp nhau lần nữa trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2006.

Ðược biết, Ðức Bênêđitô XVI đã nhiều lần nói lên mối quan tâm của ngài đối với đại lục Phi Châu, nhất là trong lần ngài gặp hàng giáo sĩ Roma, ngày 13 tháng 5 năm 2005. Lúc đó, Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI đã mời gọi các thầy phó tế và những linh mục người Phi Châu đừng chịu thua trước những khó khăn, vừa tiếp tục lên tiếng tố cáo những tật xấu do Âu Châu đưa vào đại lục nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page