Di dân có thể là

một yếu tố cho hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Di dân có thể là một yếu tố cho hòa bình.

Vatican (Zenit 23/12/2003) - Hiện tượng di dân có thể là một yếu tố tích cực cho hòa bình thế giới, nếu đáp ứng được hai điều kiện: một là phẩm giá của người di dân được tôn trọng, và hai là những người di dân phải có thiện chí hội nhập, tôn trọng nền văn hóa của người dân tại quốc gia tiếp nhận họ.

Trên đây là những đặc điểm được ÐTC Gioan Phaolô II nêu lên trong sứ điệp của ngài cho Ngày Thế Giới về Người Di Dân và Tị Nạn năm 2004, với chủ đề "Di Dân nhìn từ Quan Ðiểm của Hòa Bình". Ngày Thế Giới về Di Dân và Tị Nạn được cử hành cụ thể vào lúc nào là tùy theo quyết định của Hội Ðồng Giám Mục địa phương. Ðức Gioan Phaolô II đã nói trong sứ điệp của ngài như sau: "Khi những khác biệt bắt đầu được hội nhập, chúng tạo nên sự chung sống giữa những khác biệt. Qua đó, các giá trị được tái khám phá và đó cũng là những giá trị chung của các nền văn hóa, có khả năng hiệp nhất hơn là chia rẽ, và có cùng cội rễ trong bản tính con người. Ðiều này giúp thiết lập cuộc đối thoại hiệu quả để xây dựng con đường tương kính hổ trợ lẫn nhau, thực tế và khoan nhượng đối với sự khác biệt văn hóa của nhau. Với những điều kiện này, hiện tượng di dân sẽ giúp nuôi dưỡng giấc mơ của một tương lai hòa bình cho toàn nhân loại.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page