y Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo

làm cố vấn cho Chính Phủ Mỹ

có hai thành viên là Giám Mục Công Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

y Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo làm cố vấn cho Chính Phủ Mỹ có hai thành viên là Giám Mục Công Giáo.

Tin Hoa Kỳ (Apic 18/08/2003) - Tổng Thống Hoa Kỳ vừa bổ nhiệm Ðức Cha Charles J. Chaput, Tổng Giám Mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, làm thành viên của Ủy Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo, để làm cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới. Ủy Ban nầy có 9 thành viên, và đã được thành lập vào năm 1999.

Trước đây, trong Ủy ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo đã có Ðức Cha Ricardo Ramirez, giám mục giáo phận Las Cruces, thuộc bang Tân MêHicô, Hoa Kỳ. Như thế với bổ nhiệm này của Tổng Thống Hoa Kỳ, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo có hai Giám mục Công giáo làm thành viên. Ðược biết, Các Thành Viên của Ủy ban có nhiệm kỳ 2 năm, và do Tổng Thống  hoặc Quốc Hội Hoa Kỳ bổ nhiệm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page